Thomas debatterar läslov

0
Thomas Strand
Thomas Strand

Thomas Strand (S) från Vaggeryd och en av hans riksdagskollegor debatterar:

Därför behöver Sverige ett läslov

Nästa vecka är det lov i Sverige. För att uppmärksamma läsning görs en rad aktiviteter och som ett led i det arbetet har regeringen därför beslutat att hädanefter kalla höstlovet för läslov.

Det kan verka smått att kalla ett lov för något annat än tidigare. Men läsning är en grundläggande byggsten i barns och ungas språkutveckling och läsförståelse är central för utbildningen. I dag är läsning i för hög grad en klassfråga.

I dag är det många barn som börjar grundskolan utan ett tillräckligt stort grundläggande ordförråd för att kunna ta till sig undervisningen på bästa sätt. Många utvecklar inte heller under skoltiden sitt ordförråd tillräckligt. Det är mycket allvarligt då en god läsförståelse är helt avgörande för att ett barn ska klara skolan och kunna delta fullt ut i samhällslivet.

Läslovet blir ett tillfälle då fotbollsklubben kanske tar med barnen till biblioteket i slutet av en träning, då skolbibliotekarien jobbar lite extra med lärarna på fritidshemmet och folkbiblioteket tänker ut ett nytt sätt att nå föräldrar och barn som vanligen inte går dit. Läslovet blir på detta sätt en viktig del i den satsning regeringen nu gör på läsfrämjande insatser.

Regeringen har även genomfört en rad insatser för att stärka läsningen i och utanför skolan. Det handlar bland annat om stöd för att bemanna skolbibliotek med bibliotekarier. Ett omfattande läslyft för att lärare ska få del av modern pedagogik för läsinlärning. Läslyftet utvidgas också till förskolan. En läsa-skriva-räkna-garanti utarbetas för att elever som behöver extra stöd ska få det i tid.

Nyligen kunde regeringen också presentera en läsdelegation som ska samordna samtliga läsfrämjande insatser inom skola, kultur, idrott och föreningsliv i och utanför skolan. I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen att utvidga Kulturrådets pågående satsning Bokstart för att tidigt stimulera små barns språk- och läsutveckling.

Det brukar sägas att det krävs 5 000 timmar för att träna upp din läskondition, att gå från att staka sig genom en text till att läsa med flyt och lust. Alla de timmarna ryms inte i skolans schema. Därför måste läsning uppmuntras och möjliggöras på fler platser. Vi ska läsa mer i skolan, men vi måste också läsa mer hemma och alla barn – oavsett hur många böcker man har i bokhyllan hemma – måste oftare hamna i situationer där man kan upptäcka läsning. I det arbetet blir läslovet en viktig del.

Thomas Strand (S) riksdagsledamot från Jönköpings län

Emma Hult (MP) riksdagsledamot från Jönköpings län

LÄMNA ETT SVAR