Bufab öppnar dotterbolag i Singapore

0

Värnamobaserade Bufab ökade under tredje kvartalet omsättningen med 16 miljoner och det gäller även för årets tre första kvartal.

Bland kommande händelser märks att Bufab ska öppna ett dotterbolag i Singapore.

Tredje kvartalet 2016
Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 668 (577) miljoner kronor.
Den organiska tillväxten var 4 procent
Orderingången var något lägre än nettoomsättningen
Rörelseresultatet ökade till 66 (52) miljoner kronor och rörelsemarginalen ökade till 9,8 procent (9,0)
Resultatet per aktie ökade till 1,22 (0,87) kronor

Januari – september 2016
Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 2 148 (1 847) miljoner kronor.
Den organiska tillväxten var 4 procent
Orderingången var något lägre än nettoomsättningen
Rörelseresultatet ökade till 219 (159) miljoner kronor och rörelsemarginalen ökade till 10,2 procent (8,6)
Resultatet per aktie ökade till 4,06 (2,78) kronor

Bufabs vd och koncernchef Jörgen Rosengren kommenterar:

Jörgen Rosengren, vd, Bufab
Jörgen Rosengren, vd, Bufab

Under det tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 16 procent. De förvärv vi har genomfört under de två senaste åren har utvecklats väl och fungerar bra ihop med övriga dotterbolag. Bufab åstadkom i kvartalet också tydlig organisk tillväxt i båda rörelsesegmenten tack vare ökade marknads­andelar och något starkare underliggande efterfrågan.

Bruttomarginalen stärktes betydligt i kvartalet jämfört med föregående år. Förstärkningen berodde framförallt på inköpsbesparingar. Den starkare bruttomarginalen samt ett gott bidrag från förvärvade bolag ledde även till en förbättrad rörelsemarginal, trots något höga kostnader i kvartalet.

I segment Sweden ökade nettoomsättningen med 6 procent, främst drivet av organisk tillväxt. Marknadsandelen bedöms som något högre, vilket vi ser som ett tecken på att vårt långsiktiga och intensiva arbete med försäljningen på vår hemmamarknad börjar bära frukt. Ökningen är särskilt glädjande mot bakgrund av ökad osäkerhet bland kunder i telekommuni­kations­sektorn. Bruttomarginalen och rörelsemarginalen stärktes.

Segment International utvecklades väl. Nettoomsättningen ökade med 21 procent tack vare förvärv och ökade marknadsandelar. Den organiska tillväxten var 4 procent, vilket var lägre än tidigare under året på grund av svagare marknadstillväxt. Trots denna avmattning ser vi fortsatt tillväxt på de flesta viktigare marknader med undantag av Kina och Norge.

Vi har ännu inte sett några negativa effekter på försäljningsvolymerna på grund av en förestående Brexit. En stärkt bruttomarginal i kvartalet motverkades till viss del av högre rörelkronorostnader, framför allt för inkurans och negativ valutaeffekt. Vi fortsätter att stärka försäljningsorganisationen i segmentet. I perioden öppnade Bufab till exempel ett dotterbolag i Singapore i linje med vår ambition att öka vår närvaro i Asien. Totalt ökade rörelsevinsten i segment International med 30 procent.

Hittills under året har Bufab haft en god utveckling med både organisk och förvärvad tillväxt, ökade marginaler, förbättrat resultat och ett gott kassaflöde. En ökad osäkerhet i omvärlden, något svagare orderingång, rådande valutakurser och en risk för ökande råmaterialpriser är utmaningar inför slutet av 2016 och 2017. Genom ökade marknadsandelar och förbättrad effektivitet inom inköp och logistik avser vi trots detta att åstadkomma en fortsatt god utveckling. Dessutom ser vi möjligheter att genomföra ytterligare värdeskapande förvärv.

Fakta om Bufab
Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 24 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 940 anställda.
Bufabs omsättning uppgick de senaste 12 månaderna till 2,8 miljarder kronor och rörelsemarginalen till 9 procent. Bufabaktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”BUFAB”.

LÄMNA ETT SVAR