Länssjukhuset växer

0
Hus D1 kallas den nybyggnation på cirka 34 000 kvadratmeter som planeras intill huvudentrén vid Länssjukhuset Ryhov. Den ska bland annat inrymma akutvårdsavdelning, två medicinvårdsavdelningar med dagsjukvård och mottagningar samt mammografimottagning. Dessutom lokaler för utbildning, bland annat den läkarutbildning på uppdrag som startar 2019. Foto: Illustration: White arkitekter
Hus D1 kallas den nybyggnation på cirka 34 000 kvadratmeter som planeras intill huvudentrén vid Länssjukhuset Ryhov. Den ska bland annat inrymma akutvårdsavdelning, två medicinvårdsavdelningar med dagsjukvård och mottagningar samt mammografimottagning. Dessutom lokaler för utbildning, bland annat den läkarutbildning på uppdrag som startar 2019.
Foto: Illustration: White arkitekter

I Värnamo renoverats sjukhuset och i Jönköping kommer man att satsa på en omfattande tillbyggnad:
– Det är en jätteinvestering men nödvändigt, säger regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm (M), tidigare verksam som politiker i Värnamo kommun.

1988 var nya Länssjukhuset Ryhov ett av Sveriges modernaste sjukhus. Nu snart 30 år senare, pågår planeringen för en omfattande ombyggnation för att uppfylla framtidens krav på tillgänglighet, patientsäkerhet och arbetsmiljö, men också ge ytor för kommande läkarutbildning.

Förslaget till översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov som nu behandlas politiskt, är uppdelat i en lokalförsörjningsplan som ser på behovet tio år framåt och en fastighetsutvecklingsplan med perspektiv 30 år framåt.

Syftet är att skapa ett sjukhus med korta vägar för patientflöden, för ett effektivt omhändertagande i lokaler med höga krav på både vårdmiljö och arbetsmiljö och flexibla för att lätt anpassas till behoven i framtidens sjukvård.

Verksamheter samlokaliseras
I fokus är länssjukhusets huvudkomplex som står inför en stor ombyggnation för att skapa mer ytor men också samlokaliseringar av många verksamheter.

Som exempel planeras akutmottagning i större lokaler, ett gemensamt hjärt-kärlcentrum, en samlad dagkirurgisk verksamhet, ny barnakutmottagning och intensivvårdsavdelning som får fler enkelrum och fortsätter den framgångsrika satsningen att erbjuda patienterna utevistelse.

Den omfattande ombyggnationen av Länssjukhuset Ryhov har en genomförandetid på 10-15 år. Först i översiktsplanen finns nybyggnationen intill huvudentrén för att på det sättet frigöra lokaler för ombyggnation av befintliga lokaler, indelat i olika etapper. Vissa verksamheter, som psykiatri, röntgen, strålbehandling, förlossning och neonatalvård kommer inte att beröras av ombyggnationen.

Ny huskropp byggs
Den nya huskroppen på cirka 34 000 kvadratmeter kommer bland annat att innehålla en ny akutvårdsavdelning med fler vårdplatser. Dessutom två medicinvårdavdelningar med tillhörande dagsjukvård och mottagningar samt mammografimottagning. Det översta våningsplanet får utbildningslokaler, bland annat för den läkarutbildning som regionen ska bedriva på uppdrag från 2019.

Tanken är att integrera vårdavdelning, dagsjukvård och mottagningar vilket ger samverkansvinster och bemanningsmässiga fördelar, och lokalernas utformning ska ge möjlighet till flexibel användning.

Utveckling av utemiljön
I översiktsplanen ingår även en utveckling av sjukhusparkens stora naturvärden samt förslag på en översyn av trafiksituationen vid Ryhov, bland annat med nya lösningar för cykeltrafik till området.

– Genom den här översiktsplanen skapar vi ett sjukhus för framtiden i syfte att ge våra länsinvånare en personcentrerad sjukvård av högsta kvalitet, säger Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande.

Brett deltagande
Arbetet med översiktsplanen har pågått sedan 2012 med ett brett deltagande.

– I den här processen har arbetsgrupper med kompetenser inom såväl verksamhet som verksamhetsutveckling deltagit, tillsammans med arkitekter och Regionfastigheter för att skapa bra förutsättningar för framtidens vård, säger regiondirektör Agneta Jansmyr.

Regionfullmäktige kommer att behandla förslaget till översiktsplan vid sitt sammanträde i juni.

LÄMNA ETT SVAR