Fem förslag kring läraryrket

0

Thomas Strand (S) från Vaggeryd och en partikollega debatterar läraryrket.

Fem förslag för att stärka läraryrket

En central del av den svenska modellen är en jämlik skola som ger alla barn och unga en bra start i livet oavsett bakgrund. Där ingen lämnas efter, men inte heller någon elev hålls tillbaka. Därför ska alla elever mötas av höga förväntningar och föräldrar kunna lita på att deras barn lär sig det de behöver.

Den svenska skolan har många styrkor. Nya siffror från Skolverket visar att nio av tio lärare upplever det meningsfullt att gå till jobbet och färre lärare än tidigare funderar på att byta jobb. De allra flesta elever trivs också i skolan och når kunskapsmålen.

Samtidigt är det tydligt att skolan inte når våra högt ställda förväntningar. Den borgerliga regeringen lämnade ett dystert facit efter sig, med sjunkande kunskapsresultat, ökade klyftor i skolan och stor lärarbrist. Det går inte att sänka skatten med 140 miljarder kronor och ägna åtta år åt att prata ner läraryrket utan att det märks.

Men utvecklingen går att vända. I de länder som lyckats har de centrala aktörerna jobbat tillsammans, utifrån gemensamma utgångspunkter och mål. Även för Sverige handlar vägen framåt om ett hårt gemensamt arbete med insatser på både kort och lång sikt. Just detta är utgångspunkten för regeringens initiativ ”Nationell samling för läraryrket”.

Samlingen bygger på samverkan mellan skolans parter och har under året som gått kommit överens om utformningen på Lärarlönelyftet, satsningen om 3 miljarder på årsbasis som regeringen lägger på höjda lärarlöner.

Nu går vi vidare med fler gemensamma förslag för att stärka läraryrket och skolan:

1. Karriärtjänstsystemet ska utvecklas och få större legitimitet i lärarkåren.

2. Legitimationsreformen ska förbättras utifrån dagens läge. Alla elever har rätt att möta kunniga, engagerade och behöriga lärare.

3. Lärarnas administrativa börda ska minska så de kan fokusera på undervisningen – till exempel genom att anställda fler yrkeskategorier i skolan.

4. Skolledare ska få bättre förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet och förskolechefernas status ska höjas så att de blir rektorer i lagens mening, något som vi socialdemokrater i många år har drivit.

5. Alla nya lärare ska få en bra introduktion för att komma in i yrket, därför stärks introduktionsåret upp och regeringen följer behovet av förändringar

Nyligen beslutade regeringen också att bättre prognoser ska tas fram så att landets lärarutbildningar och skolhuvudmän får rimliga planeringsförutsättningar och skolans lärarbehov kan mötas på ett bättre sätt.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen tar nu många viktiga steg för att vända den svenska skolans utveckling åt rätt håll. De reformer som genomförs är till skillnad från tidigare förankrade i skolans samlade profession och i forskning. Så ser vi till att skolan på riktigt kan få de förutsättningar som krävs för att höja kunskapsresultaten och åter föra svensk skola till internationell toppklass. Det kommer stärka hela vårt samhällsbygge – för det är i skolan som lärarna lägger grunden för Sveriges framtid.

Thomas Strand och Helene Hellmark Knutsson
Thomas Strand och Helene Hellmark Knutsson

, minister för högre utbildning och forskning (S)

Thomas Strand, Vaggeryd, riksdagsledamot från Jönköpings län (S)

LÄMNA ETT SVAR