S efterlyser svar om tillväxt

0

Socialdemokraterna i Värnamo har genom sitt kommunalråd, Ulla Gradeen lämnat in en interpellation. Den är ställd till kommunstyrelsens ordförande, Hans-Göran Johansson (c).

Här följder den i sin helhet.
”I en motion som lämnades till kommunfullmäktige i maj 2013 skrev vi: ”En bra utveckling for naringsliv- och arbetsmarknad är konkurrenskraftiga produkter samt god tillgång på kunskap, kompetens och kommunikationer.

För en mindre medelstor kommun som Värrnamos, i denna produktionsindustritäta region, är samverkan och gemensamma arenor en viktig del för informationsutbyte och gemensamma möjligheter till en hållbar tillväxt.

Idag saknas ett återkommande forum mellan regionens branscher, företag, arbetsförmedling, bemanningsföretag, utbildare, fackliga och regionala organisationer inom området samt Värnamo kommun. Forumet kan fungera som ett lokalt tillväxtråd och samverka om gemensamma satsningar för ökad kompetens inom näringslivet, samt följa upp beslutade åtgärders effekt.”

Och yrkade: För att på ett mer strategiskt sätt möta morgondagens utmaningar och säkra befintliga livskraftiga företag, yrkar vi att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med berörda intressenter ta fram riktlinjer för ett lokalt Tillväxtråd, enligt ovanstående intentioner.

Motionen avslogs av kommunfullmäktiges majoritet i februari 2014 med hänvisning till att det redan pågick ett arbete. Fråga: Om det för mer än ett år sedan pågick arbete om att bilda ett strategiskt råd för att stärka attraktivitet och näringslivsutveckling, varför har det då inte kommit igång?”

LÄMNA ETT SVAR