Positivt kvartal för Bufab

0

Bufab med säte i Värnamo har inlett året på ett utmärkt sätt. Det framgår av bokslutet för årets första kvartal.

bufab-resultat-kvartal1-160427-dump

Företagets vd Jörgen Rosengren kommenterar:

Jörgen Rosengren, vd, Bufab
Jörgen Rosengren, vd, Bufab

– Under första kvartalet ökade nettoomsättningen med 18 procent till 718 miljoner kronor, vilket är Bufabs högsta nettoomsättning någonsin under ett enskilt kvartal. Merparten av ökningen kom från de tre förvärv vi har genomfört sedan februari 2015. Samtliga förvärv hade en god utveckling av marknads­andel, nettoomsättning och lönsamhet under kvartalet.Till koncernens ökning av netto-omsättningen bidrog även en måttlig organisk tillväxt om 2 procent, tack vare högre marknads-andel inom segment International.

– Bruttomarginalen stärktes i kvartalet till 28,6 (28,0) procent. Ökningen är ett direkt resultat av att vårt fokus på förbättrade inköpspriser samt på prishöjningar mot kund har motverkat negativa valuta-effekter. Dessa ansträngningar tillsammans med ett gott bidrag från de förvärvade bolagen, ökade försäljningsvolymer och god kostnadskontroll har gjort att vi har förbättrat vår rörelsemarginal väsentligt till 9,9 (8,0) procent. Det är fortfarande en bra bit kvar till vårt mål för rörelsemarginalen på 12 procent, men utvecklingen går i rätt riktning.

– Vi har under en längre tid arbetat systematiskt med att förbättra vår kapitalbindning, främst inom leverantörsskulder och lager. Det var därför glädjande att se hur vi tillsammans med den förbättrade kapitalbindningen under kvartalet kunde omsätta det goda rörelseresultatet till en kraftig ökning av vårt operativa kassaflöde, från 8 till 44 miljoner kronor.

– Segment International utvecklades väl. Justerat för förvärv och valuta ökade nettoomsättningen med 5 procent. Den organiska tillväxttakten var lägre än under 2015, särskilt i början av kvartalet. Vi bedömer dock att våra marknadsandelar ökade under perioden. En svagare försäljningsutveckling i Norge, Finland och Asien kompenserades av en stark utveckling i övriga Europa.

– Tack vare god kostnads­kontroll ledde den högre netto­omsätt­ningen också till en stärkt rörelsemarginal. Till denna bidrog även förbättrade inköpspriser och prishöjningar mot kund. Vi fortsätter att förstärka organisationen i segmentet både inom försäljning och inköp, och anser att vi har goda möjligheter att ytterligare öka vår marknads­andel framöver.

– I segment Sweden minskade nettoomsättningen med 3 procent, främst på grund av låg efterfrågan inom telekommunikationssektorn. Vår ambition är att på sikt öka marknadsandelen för segment Sweden från en redan god nivå.
– Vi fortsätter att arbeta intensivt med nyförsäljning i Sverige, men har ännu inte uppnått tillräckliga försäljnings-ökningar. Under kvartalet lyckades vi trots svag försäljningsutveckling stärka såväl brutto- som rörelsemarginalen samt öka segmentets rörelse-resultat. Detta berodde på inköps­besparingar, prishöjningar mot kund samt lägre rörelsekostnader.

– Under mars förvärvades Magnetfabriken AB, en av Nordens ledande leverantörer av magneter och magnetsystem med en årsomsättning om cirka 20 MSEK. Liksom tidigare utvärderar vi löpande ytterligare förvärvsmöjligheter.

– Vi har viktiga utmaningar framför oss: att åstad­komma fortsatt organisk tillväxt, även i Sverige, och att ytterligare förbättra vår rörelsemarginal. Men året har börjat bra för Bufab. Vi har en hög ambitionsnivå och ser positivt på förutsättningarna för återstoden av 2016, avrundar Jörgen Rosengren, vd och koncernchef för Värnamoföretaget.

LÄMNA ETT SVAR