Regionen börjar fasa ut bemanningsläkare

0
Den fleråriga satsningen på AT- och ST-läkare och omorganisation av sjukvården, gör att Region Jönköpings län under 2016 kan börja utfasningen av sjuksköterskor och läkare från bemanningsföretag. Det beslöt regionsstyrelsen tisdagen den 15 december 2015.

Vid årsskiftet 2015/2016 ska de allmänsjuksköterskor som anlitas via bemanningsföretag fasas ut. Under 2016 ska specialistsjuksköterskor och specialistläkare inom allmänmedicin, röntgen och psykiatri fasas ut, och inom övriga specialiteter ska utfasningen av specialistläkare vara avslutad under 2017, enligt den plan för utfasning som regionstyrelsen beslutade om.

I regionstyrelsens beslut ingår att uppföljning ska göras i samband med delårsrapporter och årsrapporter. Om planerade aktiviteter inte bedöms ha tillräcklig effekt ska ytterligare åtgärder övervägas.

I februari 2013 beslutade dåvarande landstingsstyrelsen om en strategi med handlingsplan för att begränsa beroendet av bemanningsföretag.  Detta utifrån en nationell plan som anpassades till landstinget.

Tre övergripande syften

Strategin pekade på tre övergripande syften med att minska beroendet:

* konsekvenser för patientsäkerheten

* konsekvenser för arbetsmiljön

* svårigheter att klara utbildningsuppdraget för bland annat AT-och ST-läkare.

I strategin utgör rekrytering av AT- och ST-läkare i huvudsak grunden för försörjning av specialistläkare och dessa tjänster har också ökat de senaste åren som ett led i en långsiktig satsning. I strategin ingår också att använda kompetenser på rätt sätt.

Successiv utfasning möjlig

Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp har under hösten 2015 bedömt att det utifrån utbildningstakten och omorganisation av sjukvården nu är möjligt med en successiv utfasning för att nå ett minskat beroende av bemanningsföretag. Regionstyrelsens beslut innebär därför att den handlingsplan som finns kompletterats med en plan för utfasningen.

Den totala kostnaden för bemanningsföretag bedöms för 2015 bli cirka 115 miljoner kronor, där sjuksköterskor utgör en liten del.

”Samverka med grannregioner”

– Jag bedömer de senare årens satsningar på AT och ST-läkare som helt riktiga. Nu är det dags att ta steget fullt ut med stegvis utfasning av hyrbemanning. Det är ett arbete som måste genomföras i nära dialog och samverkan med våra grannregioner, eftersom förändringen bäst genomförs över ett större geografisk område än bara vår egen region, säger Jimmy Henriksson, gruppledare för Liberalerna.

– Samtidigt är det viktigt att påpeka att ett visst nyttjande av hyrbemanning kommer vara motiverad i verksamheten även efter den planerade utfasningen, tillägger han.

Sjukvårdsdirektörerna för respektive område är ansvariga för utfasningen och en regiongemensam rutin ska tas fram.

LÄMNA ETT SVAR