Öland, del 1

0

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Öland.

Öland, del 1

Öland, del 1, en natur- och kulturkrönika i 22 bilder från solen och vindarnas ö, från alvar och schäferi ner emot fyren Långe Jan.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd på juni månads sista dag 2015. Bilderna är som vanligt klickbara.

Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

Med Öland framför oss och fastlandssverige bakom oss befinner vi oss på Ölandsbron, den vägtrafikbro som leder över Kalmarsund till länsväg 136 öster om Färjestaden på Öland.

Ölandsbron, som med en total längd av 6 072 meter är Sveriges längsta bro då den längre Öresundbron över är delad mellan Sverige och Danmark.

Bygget av Ölandsbron påbörjades redan år 1967 och bron togs i bruk år 1972 så mitt första fågelskådarbesök på Öland gick via färja till Färjestaden.

Den 910 meter långa högbrodelen är utförd som en kontinuerlig balkbro i armerad betong, där högbrodelen består av åtta spann och sju glidformsgjutna bropelare.

De sex mellersta högbrospannen har en längd av 130 meter vardera och mittspannet över djuprännan i Kalmarsund har en segelfri höjd av 36 meter.

Ölandsbron genomgick en omfattande renovering under åren 1990–1996.

 

Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

Vi är nu på väg in i Södra Lunden, någon kilometer norr om fyren Långe Jan, för att besöka Södra Lundsjön och det fina tornet som ger en fantastisk vy över Schäferiängarna.

Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

På vägen in i Södra Lunden passerar vi några av de fantastiska naturvårdarna fåren, som tillsammans med korna gör att området Ottenby fortfarande är ett öppet landskap.

Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

Schäferiängarna är ett stort sammanhängande område av helt öppna gräsmarker där de gamla strandvallarna ger ängarna en böljande topografi där krönens torra gräsmarker övergår i sänkornas kärrartade vegetation.

Området har en lång tradition som slåtteräng, men idag betas huvuddelen av nötkreatur.

Betesmarkerna är mycket variationsrika och längs de låga strandvallarna finns en torr och hedartad vegetation med växter som stagg, borsttåg, ljung och rotfibbla.

Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

I söder ligger Långe Jan, en angöringsfyr på Ölands södra udde och det 42 meter höga fyrtornet ger huvudfyren en lysvidd på 26 nautiska mil vilket är 48 kilometer.

Fyren är den högsta i landet och den näst högsta i Skandinavien efter Dueodde på Bornholm.

Det vita tornet har ett svart bälte för att underlätta igenkänning under dagtid.

Fyrtornet uppfördes ursprungligen år 1785 då man förmodligen använde material från det raserade medeltida kapellet Sankt Johannes.

Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

Typiskt för Schäferiängarna är också de breda havsstrandängarna och särskilt vid Sandvik i södra delen är dessa ovanligt breda.

Rödsvingel och salttåg växer på de högre partierna medan krypven och gåsört dominerar i svackorna.

På flera ställen finns skonor, det vill säga, vegetationsfattiga fördjupningar som emellanåt är fyllda med saltvatten, och i dessa växer karaktärsväxter såsom glasört och saltnarv.

Sedan några år tillbaka har slåttern återupptagits på de norra delarna av Schäferiängarna och området som slås är cirka 55 hektar och det är därmed en av de största sammanhängande slåtterängarna i Nordeuropa, kanske till och med den största.

I dessa delar dominerar gräs som blåtåtel, fårsvingel och älväxing men örtinslaget är relativt stort och består av arter som jungfrulin, blodrot, ängsskallra och slåtterblomma.

Sedan slåttern återupptagits har den slåttergynnade växten späd ögontröst, ”Euphrasia stricta var. tenuis”, återkommit i tusental.

Denna art är starkt beroende av kontinuerligt ängsbruk och är typisk för de öländska slåtterängarna.

Schäferiängarna har ett av södra Sveriges absolut största och artrikaste bestånd av häckande vadare där strandskata, tofsvipa och rödbena dominerar men här finns stora förekomster av sydlig kärrsnäppa, Calidris alpina schinzii”, skärfläcka och brushane.

Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

Biätare, ”Merops apiaster”, är en art i fågelfamiljen biätare som blir 28 centimeter lång, det vill säga, något längre än en koltrast, men är mycket slankare.

Undersidan är turkosblå, halsen gul, ryggen och delar av vingarna är kopparröda och stjärten grön.

De mellersta stjärtpennorna är förlängda och näbben är lång, smal samt svagt nedåtböjd.

När biätaren jagar insekter i flykten liknar den då på håll en stor hussvala.

Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

Biätaren häckar i kolonier i till exempel strandbrinkar och sandtag i södra Europa, västra Asien och Sydafrika och påträffas årligen i Sverige, där den vid ett antal tillfällen också har häckat, vilket den förmodligen gör här och nu.

Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

Biätare är en skicklig och snabb flygare som kan flyga långa sträckor på kort tid för att hitta nya områden med bra födotillgång.

Vid rätt väderförhållanden under försommaren kan enstaka fåglar eller små grupper flyga norrut till Sverige och ibland försöka sig på att häcka i ett sandtag och liksom vår backsvala häckar den i kolonier.

Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

Man uppmärksammar oftast biätaren på det kvittrande, något undulatlika flyktlätet och när en biätare sitter, som här på min bild, går den knappast att förväxla med någon annan europeisk fågelart.

Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

Biätare, ”Meropidae”, är en familj blåkråkartade fåglar med 26 olika arter i varma områden från Sydeuropa och Afrika österut till Australien.

De är mycket slanka, mellan 17–35 centimeter långa, vackert färgade fåglar, ofta med grönt som grundfärg och jagar flygande insekter, framför allt honungsbin.

Biätare häckar i kolonier och bygger bon genom att gräva gångar i sandtag och strandbrinkar.

Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

Biätare tillhör ordningen praktfåglar och flertalet återfinns i Afrika men de häckar även i södra Europa, på Madagaskar, i Australien och på Nya Guinea.

De känns som sagt igen på sin färggranna fjäderdräkt, smala kroppsform, nedåtböjda näbb, spetsiga vingar och vanligtvis förlängda centrala stjärtfjädrar och på håll ger de i flykten ett svalliknande intryck.

Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

Precis som deras namn indikerar äter biätarna främst insekter såsom bin, getingar, flygmyror och andra flygande insekter som fångas i flykten.

De jagar visserligen nästan alla flygande insekter men deras främsta näringskälla utgörs av honungsbin inom släktet ”Apis”.

Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

Innan biätarna äter insekten så avlägsnas giftgadden genom att upprepade gånger slå insekten mot en hård yta.

Under denna process extraheras även merparten av giftet ur insektens kropp genom att fågeln trycker med näbben på kroppen.

Noteras bör att fåglarna inom familjen ignorerar de insekter som landat och jagar bara flygande insekter.

Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

Biätare är flockfåglar och häckar i kolonier i tunnlar som grävs ut ur sandbanker. Äggen är vita och de lägger oftast mellan två och nio styck per kull, beroende på art.

Merparten av arterna lever i monogama förhållanden och båda föräldrar tar hand om sina ungar.

Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

Familjen biätare representeras av totalt 26 olika arter i tre olika släkten, ”Nyctornis”, ”Meropogon” och ”Merops” vilket här är representerat av bildernas biätare, ”Merops apiaster”.

Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

Här kommer världens alla övriga arter av de mycket färggranna biätarna, rödskäggig biätare, ”Nyctyornis amictus”, blåskäggig biätare, ”Nyctyornis athertoni”, sulawesibiätare, ”Meropogon
forsteni”, dvärgbiätare, ”Merops pusillus”, blåkindad biätare, ”Merops persicus” syn. grön biätare, grön dvärgbiätare, ”Merops orientalis”, vitstrupig biätare, ”Merops albicollis”, svalstjärtad biätare”Merops hirundinaeus”, blåstjärtad biätare, ”Merops philippinus”, svart biätare, ”Merops gularis”, blåhuvad biätare, ”Merops muelleri”, rödstrupig biätare, ”Merops bulocki”, vitpannad biätare, ”Merops bullockoides”, blåkragad biätare, ”Merops variegatus”, kanelbröstad biätare, ”Merops oreobates”, svarthuvad biätare, ”Merops breweri”, somalibiätare, ”Merops revoilii”, böhms biätare, ”Merops boehmi”, blåstrupig biätare, ”Merops viridis”, grön biätare, ”Merops superciliosus”, regnbågsbiätare, ”Merops ornatus”, bildens ”vanlig” biätare, ”Merops apiaster”, rostbiätare, ”Merops leschenaulti”, rosenbiätare, ”Merops
malimbicus”, nordlig karminbiätare, ”Merops nubicus” och sydlig karminbiätare, ”Merops nubicoides”.

Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

Just nu är det bråda tider för våra fåglar, det kan man med all önskvärd tydlighet se på denna gulsparvshona som har hela näbben full med mat till sina ungar.

Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

Kungsstenarna är två resta stenar på södra Öland som markerar en gravanläggning från järnåldern.

Stenarna tillhör ett gravfält, och i direkt anslutning till dem finns en kalkstensplatta och en stengrav, till gravfältet hör även en stenkista och sju runda stensättningar.

Kungsstenarna står söder om Ottenby, något väster om vägen som leder från Ottenby till Ölands sydligaste punkt, fyren Långe Jan.

Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

På Ölands södra udde, en av Sveriges bästa fågellokaler, ligger naturreservatet Ottenby. Reservatet är ett av de största i Kalmar län och omfattar hela 995 hektar.

Fågelskådarnas eldorado Ottenby är vida berömt och mängder av rastande och häckande arter kan ses här varje år och ofta dyker rariteter upp just här.

Vid Ottenby fyrby, längst ner på udden finns en fågelstation som drivs av Sveriges Ornitologiska förening och där ringmärks årligen tusentals fåglar och det pågår också influensaforskning genom SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Reservatet består av ett antal områden, olika till sin karaktär, och här finns vidsträckta sjömarker, buskmarker med tok och hagtorn och den magnifika Ottenby lund som har kungliga anor från 1700-talet.

Det är människans sätt att bruka markerna efter naturens förutsättningar, ända sedan forntiden, som har gjort Ottenby till vad det är idag.

Det stora antalet betesdjur på Schäferiängarna och markerna längs fyrvägen är en nödvändighet för att bibehålla landskapets karaktär och biologiska rikedom.

Fågelliv och växter har under århundraden anpassat sig till livsvillkoren i de öppna markerna och skulle försvinna om dessa växer igen.

Schäferi, på tyska Schäferei, kommer av Schäfer för ”herde”, och även av ordet ”Schaf” för ”får”, och är en äldre benämning på en större fårgård med avelsbesättning.

Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

Ottenby kungsgård som vi ser i bakgrunden är en herrgård i Ås socken, Mörbylånga kommun, belägen på Ölands sydspets och under medeltiden omfattade Ottenby 19 gårdar och tillhörde Nydala kloster.

Gårdarna drogs in till staten av Gustav Vasa och gjordes till kungsladugård med schäferi och stuteri.

Ett statligt stuteri för hästar till Svenska armén fanns här under åren 1831-1892 men även senare fortsattes stuteriverksamheten och många framgångsrika halvblodshästar föddes upp på Ottenby.

Till kungsgårdens byggnader hör huvudbyggnaden med flyglar, ruiner av äldre uthusbyggnader, samt Karl X Gustafs mur, som begränsade kronans egendom mot norr och uppfördes under åren 1654-1655 för att stänga in de kungliga dovhjortarna i lunden samt kanske mest för kungen att markera sitt eget revir.

Huvudbyggnaden uppfördes år 1804 efter ritningar av hovintendent Carl Fredrik Sundvall och är en vitputsad stenbyggnad med valmat tak.

Flygelbyggnaderna är uppförda i kalksten under slutet av 1700-talet och sedan år 1935 är Ottenby kungsgård ett statligt byggnadsminne.

Gården ägs numera av Statens fastighetsverk och brukas av familjen Wiström.

Namnet Ottenby nämns första gången i skrift ”ecclesie de Othanby” år 1279 och ”Othamaby” år 1293 och används före år 1300 som sockennamn.

Det innehåller antagligen genitivformen ”Otama” av mansnamnet ”Otami”, det vill säga, ”den o-tama”, ”den otämjda”, ”den motspänstige”.

Det omgivande odlingslandskapet präglas i hög grad av Ottenbys status som kungsladugård och gårdens areal innefattar större delen av Ås socken men andelen åkerjord är förhållandevis begränsad.

Schäferiängarna tillhör landets mest omfattande ängar och djurhållningen har alltid varit betydande på Ottenby kungsgård.

Den 4,5 kilometer långa Karl X Gustafs mur byggdes tvärs över Öland under 1650-talet och skiljer kungsgårdens mark från den övriga kronoallmänningen.

Murens syfte var inte bara att hålla inne kungsgårdens hjortar utan också en revirmarkering från kungens sida.

Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap är upptaget på UNESCOs världsarvslista där världsarvet omfattar hela landskapet med byar, åkrar, sjömarker och hela Stora alvaret.

Stora Alvaret har präglats av bete under flera tusen år och syftet med naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter som lever i dessa miljöer.

Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Besök rekommenderas!

På återseende!

 

LÄMNA ETT SVAR